Opći uvjeti poslovanja

Verzija: Studeni 2023.

Opći uvjeti poslovanja RECA d.o.o.

1. Defincije

1.1.
RECA kao prodavatelj znači trgovačko društvo
RECA d.o.o., Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin.

1.2.
Opći uvjeti znače Opći uvjeti poslovanja RECA d.o.o.

1.3.
Roba znači svaki proizvod iz prodajnog programa RECA d.o.o.

1.4.
Usluga znači svaku uslugu iz cjelokupnog prodajno-uslužnog programa RECA d.o.o.

1.5.
Kupac je svaka pravna osoba i/ili obrtnik koji je na bilo koji način ostvario poslovni kontakt s RECA d.o.o. radi nabave robe i/ili pružanja usluga bez potpisivanja ugovora.

1.6.
Ugovorni kupac je svaka pravna osoba i/ili obrtnik koji je na bilo koji način ostvario poslovni kontakt s RECA d.o.o. radi nabave robe i/ili pružanja usluga, a čiji je međusobni odnos definiran ugovorom kojim su utvrđeni vrsta robe, cijena, rok isporuke, rok plaćanja, jamstveni rok, rok važenja ugovora.

1.7.
Službena elektronska pošta prodavatelja je: recadoo@reca.co.at

1.8.
Broj telefona za slanje dokumentacije faksom je 042/350-818.

2. Područje primjene

2.1.
Ovi opći uvjeti određuju prodaju, isporuke i plaćanja te se primjenjuju na sve narudžbe, uključujući i one koji se odnose na usluge davanja savjeta i informacija. Ovi uvjeti primjenjuju se na sve buduće narudžbe kupaca kao i za sve buduće isporuke i ostale usluge. Ukoliko između prodavatelja i kupca nije drugačije pismeno dogovoreno, isporuka robe i usluga vrši se isključivo prema ovim općim uvjetima. U trenutku prijema robe, ovi opći uvjeti poslovanja postaju sastavni dio ugovora, odnosno prihvaćeni uvjet od strane kupca prilikom narudžbe.

2.2.
Ukoliko bi neka odredba ovih općih uvjeta postala ništavna, primjenjivat će se zakonska odredba koja najbliže pokriva ili odgovara predmetnom slučaju, dok ništavost te pojedine odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovih općih uvjeta odnosno sklopljenog ugovora.

3. Narudžba robe

3.1.
Kupac naručuje robu preko prodajnog terenskog savjetnika prodavatelja, pismenom narudžbom u obliku elektronske pošte ili putem web-shopa. Narudžbu od strane kupca prodavatelj će potvrditi isporukom ili pismenom potvrdom narudžbe. U slučaju da je isporuka definirana ugovorom, kao prihvat narudžbe podrazumijeva se pismeni prihvat narudžbe, otpremnica ili račun.

3.2.
Ukoliko u otpremnici ili računu dođe do odstupanja u odnosu na narudžbu, smatra se da je sadržaj isporuke po otpremnici ili računu kupac prihvatio ukoliko u roku od 4 dana od primitka tih dokumenata kupac ne izrazi pismeni prigovor.

3.3.
Prodavatelj može u bilo kojem trenutku poslovnog odnosa prekinuti isporuku naručene robe kupcu ukoliko postoje otvorena potraživanja prodavatelja koja su prešla valutu plaćanja.

3.4.
Ukoliko prodavatelj prihvati narudžbu, može zaračunati trošak paketne dostave ili trošak otvorenog pakiranja. U tom slučaju kupac bez izražavanja svoje suglasnosti prihvaća zaračunati trošak.

3.5.
Kupac može opozvati svoju narudžbu najkasnije 30 min nakon narudžbe. Nakon toga, opoziv više nije moguć te je kupac dužan preuzeti i platiti robu. Opoziv narudžbe mora biti dokumentiran.

4. Cijene

4.1.
Sve cijene prodavatelja istaknute su u EUR. Prilikom dogovaranja cijene PDV nije uključen u cijenu. PDV je istaknut na posebnom mjestu na računu, a kupac je dužan podmiriti ukupan iznos s PDV-om.

4.2.
Cijene su iskazane u cjeniku prodavatelja koji se ažurira početkom mjeseca te je važeći za tekući mjesec. Cjenik prodavatelja nije javna isprava te se ne objavljuje niti dijeli javno. Do cijene kupac dolazi u kontaktu s prodajnim terenskim savjetnikom prodavatelja ili putem web-shopa odnosno traženjem ponude od prodajnog terenskog savjetnika ili iz centrale prodavatelja.

4.3.
U slučaju davanja ponude kupcu od naše strane kao prodavatelja, rok valjanosti ponude istaknut je na ponudi, a u slučaju da nije izričito naveden iznosi 3 dana odnosno do kraja tekućeg mjeseca ako bilo koji od navedena 3 dana prelazi u sljedeći mjesec.

4.4.
U slučaju da ne postoji odgovarajuća ponuda obračunavaju se cijene prema važećem cjeniku koji vrijedi na dan isporuke.

4.5.
Zadržavamo pravo promjene cijena u odnosu na dogovorene u slučaju porasta proizvođačkih cijena materijala, zavisnih troškova, porasta stopa poreza kao i dodatnih troškova izazvanih višom silom. PDV se obračunava po zakonski propisanoj stopi te se iskazuje posebno na računu.

4.6.
Prodavatelj nije dužan pismeno obavještavati kupca o mjesečnim promjenama cijena. Za robu čija je cijena definirana ugovorom s kupcem za određeno razdoblje, prodavatelj ne može mijenjati cijene bez usuglašavanja promjene s ugovornim kupcem.

4.7.
Cijena podrazumijeva paritet isporuke FCO Kupac istovareno.

4.8.
Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svakog cjenika RECA d.o.o.

5. Plaćanje

5.1.
Po izvršenoj isporuci kupac dobiva račun u papirnatom ili elektronskom obliku te je dužan poštivati na računu navedene uvjete plaćanja. Uvjeti plaćanja mogu biti utvrđeni ponudom, potvrdom narudžbe ili računom. Kupac je dužan i obvezuje se iznos računa podmiriti najkasnije do isteka valute. Ukoliko se to ne dogodi biti će opomenut 1. opomenom u roku od 15 dana kao i zadnjom opomenom pred tužbu u roku od 15 dana od prethodne opomene. Ukoliko se ni tada ne naplati potraživanje, postupak utuženja se prenosi na odvjetnički ured. Sve troškove nastale zakašnjenjem u plaćanju snosi kupac. Na zakašnjela plaćanja prodavatelj će zaračunati zakonsku zateznu kamatnu stopu te druge troškove koji su nastali do trenutka naplate isporučene robe.

5.2.
Temeljem pismenog sporazuma s RECA d.o.o., kupac može svoju obvezu prema RECA d.o.o. ispuniti cesijom, kompenzacijom i/ili asignacijom.

5.3.
U slučaju ugovorenog skonta za prijevremene rokove plaćanja, kupac ih smije odbiti ukoliko oni nisu istekli. Ukoliko su istekli, a kupac ih je odbio, prodavatelj ima pravo zaračunati razliku koju je kupac dužan podmiriti.

5.4.
U slučaju kašnjenja plaćanja, smatra se da se podmiruju po redoslijedu najstarija potraživanja.

5.5.
Prilikom slanja kupcu obavijesti o saldu otvorenih potraživanja od strane prodavatelja navedeni iznosi vrijede kao valjano priznati od strane kupca ukoliko se isti odmah ne ospore.

5.6.
Ukoliko kupac ne primi račun od RECA d.o.o. najkasnije u roku od 15 dana od dana preuzimanja robe, dužan je bez odgađanja o istome obavijestiti RECA d.o.o. U svakom slučaju kupac se obvezuje platiti preuzetu robu najkasnije u roku utvrđenom ponudom, ugovorom ili naknadno dostavljenim računom.

5.7.
Plaćanje u potpunosti isporučene robe isključivi je uvjet da bi vlasništvo robe prešlo od RECA d.o.o. na kupca robe. Naručena roba ostaje u vlasništvu RECA d.o.o. sve do njene potpune otplate. Kupac se obvezuje naručenu, a neplaćenu robu čuvati od oštećenja, krađe i uništenja sve dok je u potpunosti ne otplati. Naručena roba koja nije u potpunosti otplaćena od strane kupca ne smije se dalje preprodavati, upotrebljavati kao polog ili namirenje obveza kupca jer kao neotplaćena roba predstavlja imovinu prodavatelja. U slučaju ovrhe nad kupcem, kupac je dužan obavijestiti ovrhovoditelja da roba nije njegovo vlasništvo te da ovrhovoditelju ospori pravo na podmirenje robom koja je pravno u vlasništvu RECA d.o.o. Ukoliko dođe do toga, RECA d.o.o. ovrhovoditelju osporava pravo vlasništva nad tom robom.

6. Isporuka

6.1.
Roba se isporučuje tj. preuzima na adresi na paritetu FCO kupac istovareno odnosno na drugoj adresi sa istim paritetom na teritoriju cijele Hrvatske, a koju je kupac naveo prilikom narudžbe.

6.2.
U slučaju da kupac u tijeku isporuke promjeni adresu isporuke, sve proizašle troškove snosi kupac. RECA d.o.o. zadržava pravo teretiti kupca za troškove prijevoza i druge zavisne troškove.

6.3.
Neodvojiva ambalaža nepovratna je i uračunata je u prodajnu cijenu. Palete, transportni spremnici i povratna ambalaža nisu predmet prodaje te ih je kupac dužan o svom trošku i na svoj rizik vratiti u RECA d.o.o. u čistom stanju, odmah i bez posebnog zahtjeva jer u protivnom RECA d.o.o. obračunava troškove ambalaže.

6.4.
Rizik slučajnog uništenja ili oštećenja robe snosi kupac od trenutka kad mu je roba isporučena, odnosno kad je istu preuzeo. Isporukom robe kupcu, odnosno preuzimanjem iste od strane kupca smatra se i trenutak isporuke, odnosno preuzimanja robe od strane kupca od logističkog partnera prodavatelja RECA d.o.o. kojeg je on ovlastio da za njega organizira prijevoz.

6.5.
Kupac svojim pečatom i/ili potpisom na dostavnom dokumentu logističkog partnera prodavatelja potvrđuje preuzimanje robe. Logistički partner prodavatelja zadržava pravo ne isporučiti robu kupcu u slučaju da kupac odbije potpisati i/ili poštambiljati dostavni dokument.

6.6.
Točno vrijeme isporuke prodavatelja je uvijek približno određeno, a ne obvezujuće, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

6.7.
Ukoliko kupac nije podmirio svoje prethodne dospjele obveze zadržavamo pravo ograničavanja daljnjih isporuka.

6.8.
U slučaju da svi naručeni proizvodi nisu raspoloživi na skladištu, zadržavamo pravo naknadne parcijalne isporuke razlike robe kada roba ponovno bude raspoloživa na skladištu prodavatelja te se kupac obvezuje preuzeti je, osim ako drugačije nije ugovoreno.

6.9.
Pri naručivanju robe tzv. S-artikala koja se posebno izrađuje po nalogu kupca, dozvoljena su količinska odstupanja od ±10% te je za kupca takav račun obvezujući. Za takvu robu kupac prihvaća činjenicu da za posebno izrađenu robu po njegovom nalogu nema povrata robe.

6.10.
Okolnosti koje onemogućavaju isporuku ili je bitno otežavaju kao i radnje i/ili zabrane službenih tijela koje utječu na ugovorni odnos, oslobađaju RECA d.o.o. od obveze isporuke naručene robe i daju joj pravo na odustajanje od ugovora, ukoliko se nastanak istih okolnosti nije mogao predvidjeti i/ili spriječiti i/ili otkloniti, ili su nastale uslijed propusta kupca.

7. Atesti

7.1.
Ukoliko kupac zahtjeva ateste za isporučenu robu, dužan je to izričito navesti u svojoj narudžbi.
Atest se može zatražiti za svaku ili za odabrane pozicije iz narudžbe. Cijena atesta se izražava za svaku poziciju pojedinačno. RECA d.o.o. će kupcu zaračunati atest 2.2 prema EN 10204, te atest 3.1 prema EN 10204 kao i ostale ateste i certifikate kvalitete. Cijena ishođenja atesta će prije narudžbe biti javljena kupcu na odobrenje te je kupac mora potvrditi u narudžbi. Naknadno ishođenje atesta 2.2 i 3.1 za već isporučenu robu nije moguće, a posljedice kao i troškove po kupca snosi isključivo kupac. Iznimno RECA d.o.o. će kupcu bez naknade osigurati Potvrdu trgovca tj. Izjavu o sukladnosti s narudžbom odnosno tzv. 2.1 atest bez prikazanih rezultata ispitivanja.

8. Reklamacije i rizici

8.1.
Kupac je prilikom preuzimanja robe dužan provjeriti količinu i kvalitetu sadržaja pošiljke. Prigovor koji se odnosi na isporučenu količinu i kvalitetu proizvoda potrebno je prijaviti u pisanom obliku najkasnije u roku od 5 radnih dana. Ukoliko je ambalaža oštećena i ukoliko se oštećenje dogodilo na proizvodu, slučaj mora biti prijavljen u pisanom obliku u roku od 5 radnih dana, inače kupac gubi bilo kakva prava. Prigovor mora biti sastavljen u pismenom obliku, te potpisan od strane ovlaštene osobe kupca. Prigovor mora sadržavati naznaku dana kada je kupcu roba isporučena, kao i detaljan opis nedostataka na koje se kupac poziva jer u protivnom se smatra da kupac nije obavijestio prodavatelja o eventualnim nedostacima robe. Ukoliko se prigovor pokaže opravdanim, poduzet ćemo sve da riješimo prigovor o vlastitom trošku u razumnom roku. Opravdani prigovor može se riješiti ili isporukom nove robe ili financijskim odobrenjem ovisno o želji kupca.

8.2
Kod galvaniziranih spojnih elemenata čvrstoće 10.9 i više postoji opasnost odvajanja vodika. Opisani rizik ne može se isključiti niti nakon dodatne termičke obrade. Stoga takve površinske obrade radimo samo po isključivoj želji i na rizik kupca. Reklamacije i posljedice reklamacija na takvim proizvodima snosi kupac.

9. Povrat

9.1.
Kupac može proizvod vratiti tek nakon prethodne pismene najave i pod određenim uvjetima. Trošak poštarine, kao i odgovornost za bilo kakvu štetu u tijeku transporta na proizvodu koji se vraća snosi kupac.

10. Rješavanje sporova

10.1.
Na sve odnose RECA d.o.o. kao prodavatelja i kupca koji nisu regulirani ugovorom sklopljenim između prodavatelja i kupca kao i ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjuje se hrvatsko pravo, osobito odredbe hrvatskog Zakona o obveznim odnosima. Isključivo je stvarno i mjesno nadležan sud za RECA d.o.o., osim u slučaju kada je važećim hrvatskim propisima utvrđena isključiva nadležnost nekog drugog suda.

Verzija: Studeni 2023.

Kontakt
Kontakt
Zatvori
You have to accept marketing cookies to use this form
Vaši Kontakti:
RECA d.o.o.
RECA d.o.o.
Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Compliance RECA d.o.o.
Compliance RECA d.o.o.
Ivane Brlić-Mažuranić 17, 42000 Varaždin
Matija Sinko
Matija Sinko
Business Unit Industry
Goran Plaftak
Goran Plaftak
Marketing, e-Commerce / e-Business
Potvrdite da niste robot.
Hvala Vam na Vašoj poruci!
Vaša kontakt osoba će Vam se uskoro javiti.

Naš cijeli asortiman
za ONLINE listanje

Katalog alata
Katalog alata
Katalog alata
Katalog spojne tehnike
Katalog spojne tehnike
Katalog spojne tehnike
RECA iSTORAGE
RECA iSTORAGE
RECA iSTORAGE
RECA CPS
RECA CPS
RECA CPS
Cijela medijateka
Cijela medijateka
Katalozi i brošure